VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed geborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

De identiteit van de ondernemer:
De vennootschap onder firma DERBINS

Hoogstraat 34
6701BV Wageningen

Tel Winkel: 031-762 11 04
info@derbins.nl

KvK-nummer: 34119281
BTW-nummer: NL002273633B11

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DERBINS via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel DERBINS als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van DERBINS zijn vrijblijvend, tenzij door DERBINS uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4 DERBINS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van DERBINS zijn vrijblijvend. DERBINS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Indien de Consument de aanbieding van DERBINS langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DERBINS langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument.

3.3 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van DERBINS zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door DERBINS. Zolang DERBINS de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van DERBINS, dan is DERBINS hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.5 DERBINS behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.6 Door bij ons te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

4. Prijzen/Betaling
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 DERBINS werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt DERBINS de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van DERBINS totdat de gehele betaling is ontvangen.

4.4 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De consument wordt dan schriftelijk gemaand het gehele, dan wel het resterende bedrag per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is voldaan, is DERBINS gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met minimaal € 40,- te (doen) incasseren, dit overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, of de overeenkomst te ontbinden.

5. Levering

5.1 DERBINS gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument aan DERBINS is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 DERBINS verzendt alle bestellingen in principe binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de bestelling via Post.nl (€6,05) (of een gelijkwaardige pakketdienst) of via DHL (pakketten/dozen € 6.05) naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht.

5.3 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen

5.4 Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument aan DERBINS kenbaar heeft gemaakt.

5.5 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.6 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van DERBINS of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.7 DERBINS streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

5.8 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt DERBINS zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

6. Garantie / Retourzendingen/ Herroepingsrecht
6.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het “Formulier voor ontbinding / herroeping”. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan DERBINS. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

6.5 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling (exclusief verzendkosten), opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan de consument te retourneren.

6.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt DERBINS zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

6.7 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.8 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.
7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is DERBINS bevoegd, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DERBINS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan DERBINS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 DERBINS is niet aansprakelijk voor indirecte schade. DERBINS zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

9. Gegevensbeheer
9.1 Indien de consument aan DERBINS schriftelijk opgave doet van een adres, is DERBINS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan DERBINS schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door DERBINS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DERBINS deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 DERBINS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

9.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met DERBINS in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DERBINS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10. Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 DERBINS beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DERBINS, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij DERBINS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DERBINS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 De consument geeft DERBINS in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij DERBINS schriftelijk anders aangeeft.

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan: Derbin’s Collection, Hoogstraat 34, 6701BV Wageningen

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Reden Retour:

Naam/Namen Consument-afnemer(s)

Adres Consument-afnemer(s)

Handtekening van Consument-afnemer(s)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.